js555888金沙
会员动态
我的位置: 首页 > 工作动态 > 会员动态
QQ大会员有什么用? 腾讯qq大会员特权效用一览
发布时间:2024-04-21 01:59
  |  
阅读量:
  |  
作者:
小编

  只是昨天黄昏腾讯正式上线了qq大会员▼◆▼,用户开明QQ大会员后●●▼,将可自愿激活超等会员、华丽黄钻双身份,享有离线传文献、免费专属游戏道具、音尘纪录漫游、查看被挡访客、隐身访候、万件天性修饰等虚拟特权。

  成为大会员的QQ用户,都市具有一个动态炫彩身份铭牌◆。Q群特权、材料卡、品级加快等成效正正在升级中。

  话说这腾讯qq搞的种种会员、种种色彩的钻都曾经让iefans幼编分不知晓真相有什么用◆◆◆,真是费脑啊918博天堂

  qq大會員是什麽笑趣?昨天騰訊真是上線qq大會員成效,幼夥伴們不太知曉完全有什麽用,下面是iefans幼編整饬出來的騰訊qq大會員特權成效周密先容,指望可能幫到行家。

  此表,正在SVIP和黃鑽原有速率本原上,QQ大會員用戶的滋長值還能倍速推廣,最高還能以2.9倍速升級QQ▼▼。

  之前腾讯公司放出了QQ20周年宣称页,并正式通告即将正在6月份推出全新效劳“大会员”◆●◆。从运动先容来看,QQ大会员的专属特权有:专属优惠包月效劳扣头、QQ滋长超速加快、专属选炫彩身份标识、QQ材料卡随心DIY、超值线下糊口福利、专属修饰不同凡响、双VIP特权自愿激活。QQ大会员效劳的用度为每月35元◆◆。

// 2){ var textDat = textDiv.innerHTML; var br = textDat.toLowerCase().indexOf("=0 && divTop var sWeek = new Array("星期日", "星期一", "星期二", "星期三", "星期四", "星期五", "星期六"); var dNow = new Date(); var CalendarData = new Array(100); var madd = new Array(12); var tgString = "甲乙丙丁戊己庚辛壬癸"; var dzString = "子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥"; var numString = "一二三四五六七八九十"; var monString = "正二三四五六七八九十冬腊"; var sx = "鼠牛虎兔龙蛇马羊猴鸡狗猪"; var cYear, cMonth, cDay, TheDate; CalendarData = new Array(0xA4B, 0x5164B, 0x6A5, 0x6D4, 0x415B5, 0x2B6, 0x957, 0x2092F, 0x497, 0x60C96, 0xD4A, 0xEA5, 0x50DA9, 0x5AD, 0x2B6, 0x3126E, 0x92E, 0x7192D, 0xC95, 0xD4A, 0x61B4A, 0xB55, 0x56A, 0x4155B, 0x25D, 0x92D, 0x2192B, 0xA95, 0x71695, 0x6CA, 0xB55, 0x50AB5, 0x4DA, 0xA5B, 0x30A57, 0x52B, 0x8152A, 0xE95, 0x6AA, 0x615AA, 0xAB5, 0x4B6, 0x414AE, 0xA57, 0x526, 0x31D26, 0xD95, 0x70B55, 0x56A, 0x96D, 0x5095D, 0x4AD, 0xA4D, 0x41A4D, 0xD25, 0x81AA5, 0xB54, 0xB6A, 0x612DA, 0x95B, 0x49B, 0x41497, 0xA4B, 0xA164B, 0x6A5, 0x6D4, 0x615B4, 0xAB6, 0x957, 0x5092F, 0x497, 0x64B, 0x30D4A, 0xEA5, 0x80D65, 0x5AC, 0xAB6, 0x5126D, 0x92E, 0xC96, 0x41A95, 0xD4A, 0xDA5, 0x20B55, 0x56A, 0x7155B, 0x25D, 0x92D, 0x5192B, 0xA95, 0xB4A, 0x416AA, 0xAD5, 0x90AB5, 0x4BA, 0xA5B, 0x60A57, 0x52B, 0xA93, 0x40E95); madd[0] = 0; madd[1] = 31; madd[2] = 59; madd[3] = 90; madd[4] = 120; madd[5] = 151; madd[6] = 181; madd[7] = 212; madd[8] = 243; madd[9] = 273; madd[10] = 304; madd[11] = 334; function GetBit(m, n) { return(m >> n) & 1; } function e2c() { TheDate = (arguments.length != 3) ? new Date() : new Date(arguments[0], arguments[1], arguments[2]); var total, m, n, k; var isEnd = false; var tmp = TheDate.getFullYear(); total = (tmp - 1921) * 365 + Math.floor((tmp - 1921) / 4) + madd[TheDate.getMonth()] + TheDate.getDate() - 38; if(TheDate.getYear() % 4 == 0 && TheDate.getMonth() > 1) { total++; } for(m = 0;; m++) { k = (CalendarData[m] < 0xfff) ? 11 : 12; for(n = k; n >= 0; n--) { if(total <= 29 + GetBit(CalendarData[m], n)) { isEnd = true; break; } total = total - 29 - GetBit(CalendarData[m], n); } if(isEnd) break; } cYear = 1921 + m; cMonth = k - n + 1; cDay = total; if(k == 12) { if(cMonth == Math.floor(CalendarData[m] / 0x10000) + 1) { cMonth = 1 - cMonth; } if(cMonth > Math.floor(CalendarData[m] / 0x10000) + 1) { cMonth--; } } } /*戊戌狗年 腊月廿*/ function GetcDateString() { var tmp = ""; tmp += tgString.charAt((cYear - 4) % 10); tmp += dzString.charAt((cYear - 4) % 12); tmp += sx.charAt((cYear - 4) % 12); tmp += "年 "; if(cMonth < 1) { tmp += "(闰)"; tmp += monString.charAt(-cMonth - 1); } else { tmp += monString.charAt(cMonth - 1); } tmp += "月"; tmp += (cDay < 11) ? "初" : ((cDay < 20) ? "十" : ((cDay < 30) ? "廿" : "三十")); if(cDay % 10 != 0 || cDay == 10) { tmp += numString.charAt((cDay - 1) % 10); } return tmp; } function GetLunarDay(solarYear, solarMonth, solarDay) { if(solarYear < 1921 || solarYear > 2020) { return ""; } else { solarMonth = (parseInt(solarMonth) > 0) ? (solarMonth - 1) : 11; e2c(solarYear, solarMonth, solarDay); return GetcDateString(); } } function getFullYear(d) { // 修正firefox下year错误 yr = d.getYear(); if(yr < 1000) yr += 1900; return yr; } /*写入页面*/ function showDate() { var D = new Date(); var yy = D.getFullYear(); var mm = D.getMonth() + 1; var dd = D.getDate(); var ww = D.getDay(); var ss = parseInt(D.getTime() / 1000); var h = D.getHours(); var m = D.getMinutes(); var s = D.getSeconds(); var sValue = getFullYear(dNow) + "年" + (dNow.getMonth() + 1) + "月" + dNow.getDate() + "日" + " " + sWeek[dNow.getDay()] + " "; sValue += GetLunarDay(yy, mm, dd); sValue += shapetime(h,m,s); document.getElementById("pDate").innerHTML = sValue; setTimeout("showDate()", 500); }; /*格式化时间*/ function shapetime(h, m, s) { if(s <= 9) s = "0" + s; if(m <= 9) m = "0" + m; if(h <= 9) h = "0" + h; return h + ":" + m + ":" + s } window.onload = showDate;